دوشنبه, 31 تير 1398

عنوان : آگهی مزایده عمومی مغازه های پارك الغدیر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مزایده

باستناد بودجه مصوب سال 1397 و  آیین نامه مالی شهرداریها ،شهرداری جورقان درنظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی 3باب مغازه تجاری پارک الغدیر واقع درمحور همدان تهران اقدام نماید .لذا متقاضیان از تاریخ درج آگهی تا مورخ 20/3/1397 فرصت دارند نسبت به دریافت اسناد شرکت در مزایده  به شهرداری جورقان  مراجعه فرمایند.

مبلغ تضمین

قیمت کارشناسی (اجاره یکسال)

مشخصات

شماره

9.600.000 ریال

192.000.000 ریال

24مترمربع(8*3)

1

7.200.000 ریال

144.000.000 ریال

12 مترمربع (3*4) مغازه وسط

2

7.200.000 ریال

144.000.000 ریال

12                                    مترمربع(3*4)

3

1-       شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است

2-       کلیه هزینه های آگهی بعهده برنده مزایده میباشد

3-       مدت قرارداد یکسال و اجاره بها یکجا پس از عقد قرارداد اخذ میگردد

4-       درصورتیکه برنده مزایده حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آن ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد میشود (تا 3مرتبه )

5-       بازگشائی پاکتها در مورخ 21/3/1397 راس ساعت 10صبح میباشد و حضور شرکت کنندگان در مزایده  بلامانع میباشد

6-       سایر اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است

مجید قره باغی شهردار جورقان


نمایش تعداد بازدیدها : 91

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری جورقان

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0