پنج‌شنبه, 26 مهر 1397

عنوان : مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۰:۵۰:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

متن آگهی مناقصه  خدمات شهری  (نوبت دوم )

          شهرداری جورقان در نظر دارد امور  خدمات شهری و  فضای سبز  شهر جورقان را (طریق مناقصه عمومی ) واگذار  نماید .

لذا از متقاضیان واجد شرایط ( شرکت های دارای ثبت بافعالیت خدمات شهری  یا تنظیف دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ   97/3/25 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت درمناقصه  به آدرس : شهرجورقان خیابان امام شهرداری جورقان-واحد خدمات شهری  مراجعه نمایند .

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه :

1-     مبلغ براورداولیه  بالغ بر   7.319.509.044      ریال .

2-     مدت اجاره یک سال شمسی می باشد .پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خودرا در پاکات جدا گانه الف ضمانتنامه بانکی ب اسنامه و مدارک مروبوطه ج قیمت پیشنهادی قرارداده و بشرح ذیل ارائه نمایند پاکت محتوی ضمانتنامه شرکت در مزایده به مبلغ 366.000.000. ریال بمدت 3ماه اعتبار و یا فیش واریزی موید پرداخت بحساب شماره 73791نزد بنک تجارت جورقان بنام شهرداری جورقان

3-     کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از ارگانهای ذیصلاح( اداره کل کار وتعاون )  باشند می توانند در مناقصه شرکت نمایند .

4-     رقم قیمت  پیشنهادی میبایست با حروف و به ریال در برگه پیشنهادی قید شود .

5-     شهرداری به پیشنهادات مبهم و مشروط و خارج از مهلت مقرر و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد داد .

6-     چنانچه برنده اول مناقصه  از عقد قرارداد انصراف نماید تضمین شرکت در مناقصه  ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم یاسوم قرارداد منعقد می گردد .

7-     کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد .

8-     شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

9-     زمان بازگشایی پاکات پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ( 97/3/28  در دفتر شهردار ساعت 10 صبح ) می باشد .

10-  پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات و هزینه اگهی مناقصه  بر عهده برنده میباشد .

11-  حداقل 5 درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان ضمانتنامه انجام تعهدات وباتوجه به اهمیت پیمان بصورت  نقدی  و یابصورت ضمانت نامه بانکی در موقع عقد قرارداد اخذ خواهد شد .

12-  شرکت درمناقصه  وداد ن نرخ پیشنهادی بمنزله قبوات شرط و تکالیف شهرداری طبق ایین نامه معاملات شهرداریها خواهد بود .

13-  حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد .

14-  متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 2-34372141 داخلی 3 واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند .

شهرداری جورقاننمایش تعداد بازدیدها : 52

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری جورقان

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0